island
  • EA PLAY E32019

    EA PLAY E3 2019 EA Play E32019 งานแถลงข่าวเริ่มต้นแบบจริงจังก็งานกร่อย เพราะว่าปีนี้งานแถลงข่าวของ EA ค่อ ...

    EA PLAY E3 2019 EA Play E32019 งานแถลงข่าวเริ่มต้นแบบจริงจังก็งานกร่อย เพราะว่าปีนี้งานแถลงข่าวของ EA ค่อนข้างจืดและน่าผิดหวังจริง ๆ ครับ แม้ว่าจะมีเกมน่าสนใจ ทว่าการนำเสนอ และเทรลเลอร์ต่าง ๆ ไม่ค่อยด ...

    Read more